Iepirkšanās noteikumi

1. Lietošanas noteikumu apjoms un spēkā esamība
1.1. Lietošanas noteikumi ir attiecināmi uz visām atsevišķu personu un interneta veikala Aristocratic (turpmāk tekstā: Mööbliait OÜ) īpašnieka Mööbliait OÜ savstarpējām tiesiskajām attiecībām, kas rodas, iegādājoties preci no Mööbliait OÜ.
1.2. Papildu šiem noteikumiem iepriekš minētās tiesiskās attiecības regulē Latvijas likumi.
1.3. Mööbliait OÜ ir tiesības grozīt gan minētos noteikumus, gan cenrādi. Grozījumi noteikumos un cenrādī stājas spēkā uzreiz pēc to publicēšanas interneta lapā www.aristocratic.lv
1.4. Ja pasūtījums ir iesniegts pirms grozījumu lietošanas noteikumos vai cenrādī spēkā stāšanās, klienta un Mööbliait OÜ savstarpējās tiesiskajās attiecībās piemēro pasūtījuma iesniegšanas laikā spējā bijušos noteikumus, izņemot, ja likumā vai lietošanas noteikumos ir noteikts citādi.

2. Cena
2.1. Pārdevēja e-veikalā pārdodamo preču cenas ir norādītas eiro bez izdevumiem par transportu un satur pievienotās vērtības nodokli 20 %.
2.2. Transporta cena ir atkarīga arī no preces izmēra, daudzuma un atrašanās vietas. Transporta cenu sistēma aprēķina automātiski un ataino groza lapā “Transports” atbilstoši Jūsu ievadītajam pasta indeksam, kam jāatbilst Jūsu vēlamajai transporta adresei

3. Grozs un pasūtījuma iesniegšana
3.1. Pirms pasūtījuma apstiprināšanas preces jāpievieno grozam. Grozs tiek izveidots brīdī, kad noklikšķināt uz taustiņa “Pievienot grozam”.
3.2. Kad noklikšķināt uz taustiņa “Pievienot grozam”, Jūs tiekat novirzīts uz groza lapu, kurā var mainīt pērkamo preču daudzumu vai dzēst tās no groza.
3.3. Preces/preču apstiprināšanai ir jānoklikšķina uz lapā “Manas preces” esošā taustiņa “Tālāk transports”.
3.4. Lapā “Transports” tiek atainots lapā “Manas preces” apstiprinātās/apstiprināto preces/preču transporta kopsumma pēc pasta indeksa ievadīšanas, kam jāatbilst Jūsu vēlamajai transporta adresei. Transporta dati jāievada pēc pasta indeksa ievadīšanas. Transporta apstiprināšanai ir jānoklikšķina uz lapā “Transports” esošā taustiņa “Tālāk apmaksa”.
3.5. Kontaktinformāciju ievada un apmaksas veidu izvēlas lapā “Apmaksa”. Taustiņš “Noformēt pasūtījumu” aktivizējas pēc tam, kad esat piekritis interneta veikala Aristocratic pasūtījuma noteikumiem.
3.6. Iesniedzot pasūtījumu, datu ievadīšanas laikā jābūt precīzam, jo pasūtījuma ātra izpilde bez kavēkļiem ir atkarīga no Jūsu ievadīto datu precizitātes un pareizuma.
3.7. Jūsu pasūtījums tiek uzskatīts par iesniegtu pēc tam, kad esat to nosūtījis, noklikšķinot uz taustiņa “Noformēt pasūtījumu” pasūtījuma sastādīšanas lapā. Preces/preču pārdošanas līgumu uzskata par noslēgtu tad, kad pasūtījums ir apmaksāts pilnā apmērā.

4. Norēķināšanās par precēm
4.1. Pasūtījums ir jāapmaksā ar pārskaitījumu internetbankā vai ar kredītkarti.

5. Preču piegādāšana un nodošana
5.1. Preces piegādes laiks neatkarīgi no preces izmēra un daudzuma ir līdz 4 nedēļām.
5.2. Transporta cena ir atkarīga arī no preces izmēra, daudzuma un atrašanās vietas. Transporta cenu sistēma aprēķina automātiski un ataino groza lapā “Transports” atbilstoši Jūsu ievadītajam pasta indeksam, kam jāatbilst Jūsu vēlamajai transporta adresei
5.3. Transporta cenā ietilpst pievienotās vērtības nodoklis (VAT).
5.4. Visi sūtījumi tiek nogādāti uz Jūsu izvēlēto adresi līdz ēkas ārdurvīm, neatkarīgi no preces izmēra, daudzuma vai svara, darbdienās no plkst. 9.00-17.00.
5.5. Precīzs piegādes laiks tiks norunāts ar Jums pa tālruni. Prece tiek piegādāta ar Jums norunātajā laikā ar pusdienas precizitāti (kurjers precizēs laiku, paziņojot 1 stundu iepriekš).
5.6. Ja kurjeram nav iespējams sūtījumu izkraut otrajā reizē norunātajā laikā, jo klients nepilda vienošanos, Mööbliait OÜ ir tiesības pieprasīt, lai klients atlīdzina transporta izdevumus.
5.7. Smagu un/vai liela izmēra sūtījumu gadījumā preču izkraušana notiek ar klienta paša atbildību, t.i., kurjeram nav pienākuma piedalīties preces izkraušanā. Atbilstoša satura paziņojumu ataino pasūtīšanas laikā, ja kāda no Jūsu pasūtītajām precēm ietilpst iepriekš minēto sūtījumu grupā.
5.8. Lai izvairītos no kavējumiem un pārpratumiem preču piegādes laikā, lūdzam Jums rūpīgi pārbaudīt kontaktinformāciju pasūtījuma iesniegšanas laikā. Ja pasūtījuma sastādīšanas laikā iesniegtie dati ir neprecīzi vai satur kļūdas, ne Mööbliait OÜ, ne transporta uzņēmums neatbild par kavēkļiem vai pārpratumiem, kas radušies preču piegādes laikā.
5.9. Transporta uzņēmums kopā ar preci iesniedz pavadzīmi. Pirms pavadzīmes parakstīšanas ir jāparaksta pieņemamo preču iepakojumi. Ja ievērojat ārējus bojājumus, jāiesniedz pretenzija transporta uzņēmumam un iespējami drīz jāinformē mūs, rakstot uz e-pasta adresi info@aristocratic.lv. Varat arī atteikties no bojātās preces pieņemšanas. Transporta uzņēmuma vainas dēļ bojātā prece tiek nomainīta pret jaunu.
5.10. Var gadīties, ka vienlaicīgi pasūtītas preces tiek piegādātas atšķirīgos laikos, pēdējā sūtījuma piegādes laiku nosaka prece, kā piegāde aizņem visvairāk laika.
5.11. Ziemā piegādes laiks var būt garāks laika apstākļu dēļ.

6. Pasūtījuma anulēšana un preču atdošana atpakaļ
6.1. Jums ir tiesības pasūtījumu anulēt pēc tā apstiprināšanas, taču pirms preces piegādes. Anulēšanai ir jānosūta anulēšanas pieteikums ar pasūtījuma numuru uz e-pasta adresi info@aristocratic.lv.
6.2. Pēc sūtījuma pieņemšanas Jums ir 14 dienas laika, lai iepazītos ar to. Ja prece nav piemērota, Jums ir tiesības 14 dienu laikā pēc preces pieņemšanas anulēt darījumu un iegādāto preci oriģinālajā iepakojumā atgriezt par saviem līdzekļiem. Anulēšanai ir jāaizpilda anulēšanas pieteikums: SAITE. Atgriešanas gadījumā klients apņemas preci rūpīgi iesaiņot. Pēc visām precēm ierodas pie klienta. Smagām un/vai liela izmēra precēm jābūt novietotām uz transportēšanas pamatnēm vai transporta ratiem, kā tās pie Jums bija iepriekš nogādātas.
6.3. Ja darījums tiek anulēts vai prece tiek atgriezta, samaksātā summa uz Jūsu minēto bankas kontu tiks atgriezta 14 dienu laikā pēc pasūtījuma anulēšanas vai preces/preču atgriešanas ar noteikumu, ka prece ir saņemta atpakaļ vai Jūs spējat pierādīt, ka esat preci atgriezis. Ja pasūtīto preci nomaināt pret citu, Jums ir atkārtoti jāapmaksā sūtīšanas izdevumi.
6.4. Ja ar atgriezto preci ir apgājušies nerūpīgi, prece ir izmantota vai tā ir atgriezta bez oriģinālā iepakojuma, klients atbild par preces vērtības samazināšanos līdz 100 % apmērā.
6.5. Ja atgriežamā prece ir nolietota un to ir izraisījuši: a) apstākļi, kas nav saistīti ar Mööbliait OÜ, vai b) preces lietošana neatbilstoši mērķim, Mööbliait OÜ ir tiesības atmaksājamajai summai piemērot ieskaitu atbilstoši preces vērtības samazinājumam līdz 100 % apmērā.
6.5.1. Ieskaita lietā Mööbliait OÜ nosūta savu priekšlikumu uz pasūtījuma iesniegšanas laikā norādīto e-pasta adresi.
6.5.2. Ja Jūs nepiekrītat ieskaita priekšlikumā norādītajai preces vērtības samazināšanai, Jums ir tiesības piesaistīt neatkarīgu ekspertu preces vērtības samazināšanas noteikšanai. Eksperta piesaistīšanas izdevumus dala uz pusēm starp klientu un Mööbliait OÜ, izņemot, ja vienas puses vērtējums izrādās skaidri nepamatots. Šādā gadījumā no eksperta piesaistīšanas izrietošos izdevumus sedz tā puse, kuras vērtējums izrādījās skaidri nepamatots.

7. Garantija un preces ar defektu atdošana atpakaļ
7.1. Saskaņā ar likumu Mööbliait OÜ atbild par preču defektiem un trūkumiem, kas parādās divu (2) gadu laikā pēc preču nodošanas.
7.1.1. 2 gadu pretenzijas iesniegšanas tiesības neattiecas uz juridiskām personām.
7.2. Mööbliait OÜ neatbild:
a) par klienta izraisītu preces nolietojumu vai bojājumiem;
b) par defektiem, kas izriet no preces neatbilstošas lietošanas;
c) par parastu nolietojumu, kas izriet no preču parastas lietošanas.
7.3. Ja atklājat, ka precei ir defekti, vai arī, ka tā ir nepareiza prece, Jums ir jāaizpilda un jānosūta pretenzijas veidlapa SAITE, pievienojot preces fotogrāfijas, vēlākais, (14) dienu laikā pēc defekta vai neatbilstības atklāšanas. Ja laika ierobežojums netiek ievērots, zūd tiesības iesniegt pretenziju par preci ar defektu bez neatkarīgas ekspertīzes vērtējuma.
7.3.1. Pārdevējs apņemas sniegt rakstisku atbildi uz Klienta sūdzību 15 dienu laikā pēc pretenzijas iesniegšanas.
7.4. Ja precei ir defekts, vai arī tā ir nepareiza prece, Jums ir tiesības pieprasīt tās nomaiņu pret pareizo preci vai atgriezt preci ar defektu par Mööbliait OÜ līdzekļiem. Mööbliait OÜ sākotnējais pienākums ir izlabot bojāto preci. Mööbliait OÜ ir tiesības pieprasīt fotogrāfijas, kas apliecina preces defektus.
7.5. Atgriežot neatbilstošu preci vai preci ar defektu, Jums tiek atmaksāta visa nauda (iesk. transportu) uz Jūsu bankas kontu, vēlākais, 14 dienu laikā pēc preces atgriešanas ar noteikumu, ka prece ir saņemta atpakaļ vai Jūs spējat pierādīt, ka esat preci atgriezis.
7.6. Papildu tiesībām iesniegt pretenzijas, pircējam ir arī citas likumos noteiktās tiesības.

8. Atbildība un nepārvarama vara
8.1. Ja otrai pusei izraisa kaitējumu vai pārkāpj šī dokumenta nosacījumus, Mööbliait OÜ atbild Jūsu priekšā un Jūs atbildat Mööbliait OÜ priekšā Latvijas likumos noteiktajos gadījumos un apjomā.
8.2. Mööbliait OÜ neatbild par kaitējumiem vai kavēšanos preces piegādes laikā, ja kaitējums vai kavēšanās izriet no apstākļiem, kurus Mööbliait OÜ nevar ietekmēt, vai notikumiem, kurus Mööbliait OÜ nevarēja paredzēt (nepārvarama vara).

9. Citi nosacījumi
9.1. Visi uzturēšanās un iepirkšanās Mööbliait OÜ interneta lapā laikā savāktie klienta personas dati ir konfidenciāli. Mööbliait OÜ savāktos personas datus nepublisko trešajām pusēm bez klienta piekrišanas. Klients, ja vēlas, var pieprasīt personas datu izņemšanu no Mööbliait OÜ datu bankas. Droši datu sakaru savienojumi nodrošina pasūtījuma iesniedzēja personas datu un citu klienta datu aizsardzību.
9.2. Gadījumos, kas nav minēti šajos notikumos, ievēro Latvijā spēkā esošos likumus.
9.3. Strīdus, kas radušies starp Jums un Mööbliait OÜ saistībā ar preču pasūtīšanu un iegādi, risina sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, Jums ir tiesības vērsties patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai tiesā. Strīdus jautājumu risināšanā piemēro Latvijas likumus.